امروز بسیاري از تعاملات سازمان­ها با مخاطبین از طریق اینترنت انجام می گیرد. در این مسیر بسیاری از اوقات نیاز به بارگذاری مدارک و مستندات توسط کاربر به سامانه است. برای اطمینان از صحت مدارک بارگذاری شده در حال حاضر نیاز به کنترل مدارک توسط عامل انسانی است.
پیش از بررسی اصالت مدارك توسط اپراتور، سه مرحله بررسی مدارك توسط اپراتور انجام می شود که شامل موارد زیر است:
– بررسی ورود مدارك درست (مدرك درخواستی)
– ورود مدارك باکیفیت مناسب و خوانا
– تطبیق اطلاعات واردشده در فرم ها با اطلاعات مندرج در مدارك
این مراحل از آن جهت که به صورت آفلاین توسط اپراتور انجام می گیرند، دو مساله مهم ایجاد می کنند:
مشکل نخست: کاربر سامانه بایستی پس از بارگذاری مدارک، مجددا به سامانه مراجعه کند و از صحت مدارک بارگذاری شده اطمینان حاصل نماید.جدا از آزاردهنده بودن این فرایند از دید کاربر ممکن است که  این فرایند تا زمانی که مدارک به صورت کامل بارگذاری شود، باز هم تکرار شود.
مشکل دوم: اپراتور براي بررسی این موارد وقت زیادي را صرف می کند که براي سازمان یا شرکت هزینه بر خواهد بود. ضمن اینکه در کنترل انسانی تطبیق اطلاعات فرم ها و اطلاعات مندرج در مدارك خطاي انسانی نیز غیرقابل اجتناب خواهد بود.
سرویس شناسایی مدارک انیگمایند
براي رفع این مشکلات، سامانه تشخیص مدارك انیگمایند از هوش مصنوعی و یک ربات چک کننده مدارك بهره می گیرد که طی آن فرایند شناسایی و استخراج اطلاعات از مدارک بدون دخالت انسان به صورت خودکار انجام شده و در صورت وجود خطا بازخورد سریع به کاربر برای تصحیح مدارک داده می­شود. در نتیجه مستقیم پس از تایید ورود اطلاعات توسط سامانه، کاربر وارد مرحله بررس اصالت مدارك توسط اپراتور می شود.

در حال حاضر امکان پشتیبانی از انواع مدارك زیر وجود دارد:

  • کارت ملی
  • شناسنامه چاپی(قالب جدید)
  • کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت
  • گواهی نامه
  • سند تک­برگ املاک
  • کارت مشخصات وسیله نقلیه

 
برای تک­تک مدارک اطلاعات دقیق شناسایی و استخراج  شده و به صورت قابل استفاده در اختیار فراخوانی کننده قرار می­گیرد. در صورت نیاز به امکان شناسایی انواع دیگری از مدارک امکان توسعه وجود خواهد داشت.